• 328f6742ebeb04790ac09567f4377a01
  • c014cab287d736f1b33069e6b159a141
Tuesday, 07/07/2020 - 02:17|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỊNH BIÊN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THPT NĂM HỌC 2019-2020

SỞ GD & ĐT AN GIANG 
TRƯỜNG THPT TỊNH BIÊN
Số: 343a /KH- BDTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Tịnh Biên, ngày 03 tháng 01 năm 2020


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THPT

NĂM HỌC 2019-2020


           Thực hiện Công văn 2035/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 12 tháng 11 năm 2019 về việc bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên trung học năm học 2019-2020;

          Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-SGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Sở Giáo dục và đào tạo về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý ( CBQL), giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên  năm học 2019-2020các năm tiếp theo;

         Trường THPT Tịnh Biên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2019 – 2020 cụ thể như sau:

I. Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên :

         - Cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên học tập BDTX nâng cao mức độ đáp ứng theo yêu cầu vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hằng năm; là căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên, cán bộ quản lý; đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp của CBQL và giáo viên; yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

       -Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá công tác BDTX của giáo viên và CBQL; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động BDTX giáo viên, CBQL của nhà trường .

-Đảm bảo cho tất cả CBQL, giáo viên đều tham gia BDTX với ý thức tự giác, trách nhiệm, đủ nội dung, thời lượng bồi dưỡng và lựa chọn chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, vị trí việc làm. Nội dung bồi dưỡng phải bám sát các Chương trình BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn, có tính kế thừa qua từng năm học;

-Kết quả BDTX phải gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá giáo viên và CBQL theo Chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của ngành để từng bước cải thiện và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và CBQL qua từng năm học.

II. Đối tượng bồi dưỡng :
          Tất cả cán bộ quản lí, giáo viên đang giảng dạy tại trường. Các trường hợp miễn BDTX thực hiện theo Kế hoạch 09/KH/2020 của SGDĐT An Giang.
III. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng

Mỗi CBQL, giáo viên thực hiện BDTX (03 nội dung bồi dưỡng) theo quy định là 120 tiết/năm học.

1/Nội dung bồi dưỡng 1,2: (Nội dung bồi dưỡng bắt buộc)

       * Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của cấp học, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển giáo dục; chương trình giáo dục, nội dung các môn học, hoạt động giáo dục; kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ lãnh đạo, quản trị cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định theo từng năm học.

       *Thời lượng: 40 tiết/nội dung/năm học (có thể thay đổi nhưng phải đảm bảo tổng số tiết BDTX nội dung 1 và nội dung 2 là 80 tiết/năm).

    *Nội dung bồi dưỡng:

 - Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

 -Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

   -Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

                   - Các văn bản hướng dẫn về Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu có)

   -Các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phù hợp với  cấp THPT.

- Các nội dung liên quan đến việc xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động chuyên môn, việc đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

 -Các chuyên đề đã được bồi dưỡng, tập huấn trong năm học 2019-2020 ( trực tiếp hoặc nghe triển khai lại).

- Nghiên cứu ( Phụ lục kèm theo)

  - Bồi dưỡng về công tác xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiếp cận chương trình SGK mới;
        - Bồi dưỡng về tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm, sáng tạo trong nhà trường phổ thông.

        -Xây dựng các chủ đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Stem; biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học; thiết kế tiến trình dạy học theo các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực

        - Đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu bài học. Thực hiện các tiêu chí dự giờ theo CV 5555/BGD và HD 56/SGD

*Hình thức bồi dưỡng: Chủ yếu bằng hình thức tự học.


2. Nội dung bồi dưỡng 3: (Nội dung bồi dưỡng tự chọn)

*Thời lượng: 40 tiết/năm học

    •     * Hình thức bồi dưỡng theo định hướng chung:

- Đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực nghề nghiệp, năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường theo yêu cầu vị trí việc làm.

  • Tiếp tục phát huy năng lực tự học của CBQL và giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.
  • Phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên cốt cán, thành viên hội đồng bộ môn trong việc hướng dẫn, hệ thống kiến thức, giải đáp thắc mắc cho giáo viên.
  • Tiếp tục đổi mới phương pháp bồi dưỡng, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường hình thức bồi dưỡng, tập huấn qua mạng.

 

*Nội dung cụ thể:

a. Đối với cán bộ quản lý: Thực hiện theo Thông tư 18/2019/TT-BGDĐT

   - QLPT02: Đổi mới quản trị nhà trường trong bối cảnh đổ mới giáo dục ( 20 tiết)

   - QLPT03: Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ đối với CBQL cơ sở GDPT ( 20 tiết)

b. Đối với giáo viên: Thực hiện theo Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trần Thị Bích Đào
Nguồn:Trường THPT Tịnh Biên Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết